Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Algemene gebruiksvoorwaarden Safeonweb app

​​​​​​1. Inleiding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“algemene gebruiksvoorwaarden” of “AGV”) regelen de terbeschikkingstelling van de Safeonweb app en de bijbehorende diensten.

De Safeonweb app en de bijbehorende diensten worden aangeboden door het Centrum voor Cybersecurity België) (het “CCB” zoals verder gedefinieerd hieronder) of in voorkomend geval door zijn onderaannemers. De Safeonweb app stelt zijn gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) in staat om algmene meldingen te ontvangen over cyberdreigingen in België.

Gelieve deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen alvorens de Safeonweb app te registreren of te gebruiken. Bewaar deze algemene gebruiksvoorwaarden om ze in de toekomst te kunnen raadplegen. Door de Safeonweb app te installeren, registreren, gebruiken en/of raadplegen, bevestigt u dat u (zoals hieronder gedefinieerd) wettelijk gebonden bent door deze algemene gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd aangepast kunnen worden. Indien u niet akkoord zou gaan met bepaalde van deze algemene gebruiksvoorwaarden, gelieve de Safeonweb app en de bijbehorende diensten dan niet te installeren, gebruiken of raadplegen.

Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde functies en bijbehorende diensten van de Safeonweb app onderworpen kunnen zijn aan bijkomende voorwaarden. Raadpleeg de desbetreffende voorwaarden indien u hierover vragen zou hebben.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. Alle taalversies hebben dezelfde juridische waarde.

2. Definities

De volgende termen die voorkomen in deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben de volgende betekeni

 1. Overeenkomst, algemene gebruiksvoorwaarden, AGV: De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van het overeenkomstige privacybeleid) tussen u als gebruiker en het CCB.
 2. Algemene alarmmeldingen: de meldingen van de Safeonweb app met betrekking tot cyberrisico’s in België;
 3. Centrum voor Cybersecurity België, CCB: het Centrum voor Cybersecurity België is een federaal agentschap van de Belgische regering en staat onder het rechtstreekse gezag van de Belgische eerste minister. Het is gevestigd in de Wetstraat 18, 1000 Brussel, België.
 4. Gebruiker, u of uw: u, in uw hoedanigheid van gebruiker van de Safeonweb app.
 5. Safeonweb app: de applicatie aangeboden door het CCB, zoals hieronder beschreven, voor Android of iOS mobiele toestellen (d.w.z. mobiele telefoons, tablets of gelijksoortige toestellen die in de toekomst beschikbaar worden).

3. Beschrijving van de Safeonweb app

3.1. Algemeen – Toepassingsgebied van de Safeonweb app

De Safeonweb app is een mobiele applicatie voor Android en iOS mobiele toestellen die de gebruikers informeert over mogelijke IT-veiligheidsrisico’s en/of kwetsbaarheden. De Safeonweb app zal u algemene alarmmeldingen sturen voor cyberrisico’s in België. De Safeonweb app wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

3.2. Algemene alarmmeldingen

Algemene alarmmeldingen zijn dreigingen die actief zijn in België, maar niet specifiek voor uw IP-adres. U ontvangt algemene alarmmeldingen in een pop-up bericht en in de Safeonweb app zelf.

4. Verplichtingen van de partijen

4.1. Uw verplichtingen

Bij het gebruik van de Safeonweb app dient u deze algemene gebruiksvoorwaarden strikt na te leven.

U mag de Safeonweb app of een door het CCB of zijn onderaannemers verstrekte dienst niet gebruiken voor illegale activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, (pogingen) tot hacking, systeemexploitatie, denial of service aanvallen, sniffing, enz.

U mag de Safeonweb app niet gebruiken om software, content, aanbiedingen, ervaringen, producten of diensten die worden geleverd door het CCB of verkregen worden via de Safeonweb app te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, verdelen, publiceren of exploiteren voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van het CCB. Deze beperking omvat elke poging om informatie uit de Safeonweb app over te nemen in een ander bestand, product of dienst.

4.2. Verplichtingen van het CCB

Safeonweb zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de continuïteit en beschikbaarheid van de Safeonweb app en de bijbehorende diensten te verzekeren. Het kan de toegang tot de Safeonweb app evenwel onderbreken zonder kennisgeving of vergoeding met het oog op onderhoud of dringende omstandigheden (met inbegrip van fraude of een vermoeden of risico van fraude).

Hoewel het CCB u in principe zo snel als redelijk mogelijk op de hoogte zal brengen van een onderbreking, kan het CCB niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het ontbreken of uitblijven van een dergelijke kennisgeving

5. Privacy

5.1. Verwerkte persoonsgegevens

Om de Safeonweb-toepassing te kunnen aanbieden, verwerkt het CCB de volgende persoonsgegevens:

 • Technische gegevens zoals IP-adres en technische identificatietokens.

5.2. Redenen voor de verwerking van persoonsgegevens

Het CCB verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • de technische gegevens: noodzakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst aangezien deze worden verwerkt voor het aanbieden van de Safeonweb applicatie. Het CCB is ook gemachtigd om deze persoonsgegevens te gebruiken voor zijn eigen juridische verdediging. Deze persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van deze Overeenkomst. In geval van een geschil met het CCB kan het CCB deze persoonsgegevens bewaren tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn.
   

6. Intellectuele eigendom

6.1. Algemeen

Het CCB en zijn licentiegevers zijn de eigenaar(s) of begunstigde(n) van alle intellectuele eigendomsrechten en knowhow met betrekking tot de Safeonweb app. Alle auteursrechten, gegevensbankrechten en softwarerechten op materiaal in of beschikbaar via de Safeonweb app, met inbegrip van alle informatie, gegevens, tekst, muziek, klank, foto’s, grafieken en videoboodschappen en alle broncodes, softwarecompilaties en andere materiaal, zijn eigendom van  het CCB of zijn licentiegevers.

​​​​​​​6.2. Licentie voor de Safeonweb app

Het CCB kent u voor de duur van de overeenkomst een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, kosteloos, wereldwijd, niet-exclusieve licentie toe voor het gebruik van de Safeonweb app voor uw eigen persoonlijke doeleinden in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden. De licentie omvat toekomstige updates die u ter beschikking worden gesteld, op voorwaarde dat u begrijpt en aanvaardt dat dergelijke updates onderworpen kunnen zijn aan andere prijsregelingen en bijkomende voorwaarden, waarvan u in kennis zal worden gesteld op het moment dat deze updates beschikbaar worden.

Zonder afbreuk aan uw rechten betreffende de bescherming van computerprogramma’s, is het u niet toegestaan om

 1. onderdelen van de Safeonweb app (met inbegrip van de bijbehorende software) op enigerlei wijze te wijzigen, vertalen of aan te passen;
 2. onderdelen van de Safeonweb app (met inbegrip van de bijbehorende software) op enigerlei wijze te decompileren of demonteren;
 3. onderdelen van de Safeonweb app (met inbegrip van de bijbehorende software) op enigerlei wijze te kopiëren, behalve om een back-up kopie te maken;
 4. onderdelen van de Safeonweb app (met inbegrip van de bijbehorende software) of de documentatie erover op enigerlei wijze te transfereren, vernietigen, sublicentiëren, verhuren, uitlenen of verdelen aan derde partijen;
 5. de Safeonweb app of enig onderdeel ervan samen te voegen met andere programma’s of afgeleide werken te creëren op basis van enig onderdeel van de Safeonweb app;
 6. de Safeonweb app, als geheel of in delen, of elke vertrouwelijke informatie erover te gebruiken om software te creëren die functioneel evenwaardig is aan de Safeonweb app of een onderdeel ervan;
 7. de Safeonweb app op zodanige wijze te gebruiken dat dit aanleiding zou geven tot aanmoediging, verwerving of uitvoering van onwettelijke of criminele activiteit of elke activiteit die schade of letsel zou toebrengen aan een persoon; en/of;
 8. vermeldingen over eigendomsrechten (met inbegrip van vermeldingen over merken en auteursrechten) die zijn gehecht aan of vervat in de Safeonweb app te verwijderen, verbergen of wijzigen.

Het CCB behoudt zich als enige het recht voor om fouten in de software of documentatie te corrigeren.

Niets in de Safeonweb app kan zodanig worden opgevat dat het een licentie of recht zou toekennen om commercieel gebruik te maken van een merknaam, een intellectueel eigendomsrecht of auteursrechtelijk beschermd materiaal van CCB of zijn licentiegevers zonder hun schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Mocht de Safeonweb app elementen van intellectuele eigendom bevatten die toebehoren aan derde partijen, dan zal het CCB met de derde partij een regeling treffen opdat u de nodige gebruiksrechten worden verstrekt.

​​​​​​​6.3. Schadeloosstelling

U verbindt zich ertoe om het CCB onmiddellijk op de hoogte te brengen van een vordering van een derde partij op basis van een vermeende inbreuk door het CCB op de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen en om alle informatie en medewerking in dat verband te verstrekken. U kent hierbij het CCB het recht toe om juridische procedures en onderhandelingen te ondernemen in verband met een dergelijke vordering. In geval van een dergelijke vordering staat het het CCB vrij om naar eigen goeddunken (i) het gewraakte onderdeel van de Safeonweb app of de bijbehorende diensten aan te passen om de vermeende inbreuk te corrigeren; (ii) in uw naam het recht te verkrijgen om het betreffende onderdeel te blijven gebruiken; of, indien het CCB van mening zou zijn dat er redelijkerwijs geen gebruik kan gemaakt worden van een van deze mogelijkheden, (iii) de overeenkomst te beëindigen. Het voorgaande zal uw enige en exclusieve remedie zijn in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden naar aanleiding van uw gebruik van de Safeonweb app.

​​​​​​​7. Duur en beëindiging

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder dat u daarbij recht heeft op een compensatie.

Het CCB kan deze overeenkomst of de diensten verbonden met de Safeonweb app op elk moment beëindigen zonder dat het enige compensatie is verschuldigd, na een voorafgaande kennisgeving van een (1) maand.

Onverminderd zijn andere rechten uit hoofde van de wet of deze overeenkomst kan het CCB naar eigen goeddunken deze overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang, de uitvoering van deze overeenkomst opschorten of uw toegang tot de Safeonweb app weigeren of beperken indien u deze overeenkomst schendt (met inbegrip van wanneer u de Safeonweb app zou gebruiken op een manier die in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden).

Het CCB kan ook op elk moment de uitvoering van deze overeenkomst opschorten of de toegang tot de Safeonweb app weigeren of beperken:

 1. indien het CCB kennis krijgt van feiten die de vertrouwensrelatie tussen u en het CCB in gevaar zouden brengen of de reputatie van het CCB zou schaden of in gevaar brengen;
 2. in geval van een redelijk vermoeden van fraude of een risico op oneigenlijk of frauduleus gebruik van de Safeonweb app;
 3. in het geval van technische problemen;
 4. of om elke objectieve veiligheidsreden.

Bij de beëindiging van het gebruik van de Safeonweb app eindigen deze algemene gebruiksvoorwaarden met inbegrip van alle hieronder verstrekte rechten en licenties, met uitzondering van artikelen 8 en 10.3 hieronder.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Uw aansprakelijkheid

U kunt aansprakelijk worden gesteld om het CCB, zijn onderaannemers of een derde partij schadeloos te stellen voor schade die zij lijden (met inbegrip van en zonder beperking redelijke advocatenkosten) naar aanleiding van: (i) uw schending van deze overeenkomst; (ii) uw misbruik van de Safeonweb app; of (iii) uw schending van of inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derde partijen in de context van de Safeonweb app.

​​​​​​​​​​​​​​8.2. Uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid van het CCB

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De taken en verantwoordelijkheden van het CCB onder deze overeenkomst zijn beperkt tot wat in deze overeenkomst wordt beschreven. Bijgevolg is het CCB niet aansprakelijk voor verlies (d.w.z. verlies, aansprakelijkheid, kosten, vordering, schade, vergoedingen, kosten en uitgaven, met inbegrip van alle juridische en andere professionele vergoedingen en betalingen), hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks naar aanleiding van:

 1. de slechte werking van uw mobiel toestel of de telecommunicatiediensten of in het algemeen software of hardware van derde partijen;
 2. een reden buiten de wil van het CCB om (met inbegrip van gevallen van overmacht). Voor de toepassing van de overeenkomst betekent overmacht elke onvoorziene gebeurtenis buiten de redelijke controle van het CCB of die redelijkerwijze niet kan vermeden worden en die de uitvoering door het CCB of een persoon die handelt in naam van het CCB van verplichtingen onder deze overeenkomst verhindert of vertraagt, met inbegrip van natuurrampen, de uitbraak of escalatie van vijandigheden (met of zonder een oorlogsverklaring), hacking of internetaanval die niet kon voorkomen worden met redelijke veiligheidsmaatregelen, enige andere onwettige daad tegen de openbare orde of autoriteit, onvoorspelbare daden van de autoriteiten, staking of een ander arbeidsconflict, beperkende regeringsmaatregelen, stroom- of communicatieonderbrekingen, staking van betaling of insolventie, ondercuratelestelling, onderbewindstelling, faillissement of vereffening van een derde partij;
 3. onzorgvuldige, illegale, onethische, frauduleuze of criminele daden of nalatigheden door een derde partij;
 4. hacking en/of het verspreiden van computervirussen, bugs of malware, storingen of fouten.

Aansprakelijkheidsbeperking

Onverminderd het voorgaande kan het CCB of zijn onderaannemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies of schade aan cliënteel, verlies van gegevens, verlies van inkomsten, verlies van winst, verstoring van bedrijfsactiviteiten, vorderingen van derde partijen, verlies van reputatie of verlies van verwachte kostenbesparingen, zelfs indien het CCB in kennis was gesteld of zich bewust was of zou moeten bewust zijn geweest van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid van dergelijke verlies, ongeacht de oorzaak contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anders is en ongeacht enige hieronder vermelde beperkte remedie faalde in haar wezenlijke doel;
 2. een ander rechtstreeks verlies dan een verlies dat uitsluitend werd veroorzaakt door het opzettelijk wangedrag van het CCB, behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel.

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet en niettegenstaande een andersluidende bepaling in de overeenkomst, zal de totale aansprakelijkheid van het CCB onder de overeenkomst voor de door u geleden of opgelopen schade niet meer bedragen dan € 50.

Dit artikel is van toepassing ongeacht de rechtsgronden of aard van de vordering.

9. Vrijwaringsverklaring van garanties

9.1. Algemeen

Hoewel het CCB redelijke inspanningen levert om te verzekeren dat alle informatie en documentatie met betrekking tot de Safeonweb app correct is, garandeert het niet de juistheid, volledigheid of echtheid van enige informatie en het CCB noch zijn onderaannemers dragen hiervoor verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

De Safeonweb app en elk van de onderdelen worden “zoals beschikbaar” en “zoals bestaande” verstrekt. Alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, worden hierbij afgewezen, met inbegrip van garantie van verkoopbaarheid, van titel/niet-inbreuk, kwaliteit van informatie of geschiktheid voor een bepaald doel. Door u verkregen informatie van het CCB of zijn onderaannemers kan geen aanleiding geven tot een garantie die hierin niet uitdrukkelijk wordt beschreven. Zonder beperking en voor zover wettelijk mogelijk, wijzen het CCB en zijn onderaannemers alle garanties af met betrekking tot de beschikbaarheid van de Safeonweb app of de ermee verbonden software, met uitzondering van garanties die uitdrukkelijk worden vastgelegd in de overeenkomst of met betrekking tot het feit dat zij foutloos zullen werken, dat fouten zullen gecorrigeerd worden of dat de software vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. U gebruikt de Safeonweb app op eigen risico; inhoud die gedownload wordt of op een andere wijze wordt verkregen via de Safeonweb app wordt op uw risico aangeleverd en u bent als enige verantwoordelijk voor schade aan uw computersysteem die het gevolg zou zijn van het gebruik van de Safeonweb app, met inbegrip van en zonder beperking van schade als gevolg van computervirussen.

​​​​​​​9.2. Specifieke vrijwaringsverklaring van garanties

Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, wijzen het CCB en zijn onderaannemers alle garanties af met betrekking tot het volgende:

1. Geen garantie met betrekking tot de foutloze werking van de Safeonweb app

Het CCB kan de permanente, ononderbroken of foutloze werking van de Safeonweb app niet garanderen. De Safeonweb app kan op bepaalde momenten vertraagd, onbeschikbaar of onnauwkeurig zijn als gevolg van allerhande factoren, waaronder plaats, snelheid van de internetverbinding, technische redenen, onderhoud of updates.

​​​​​​​2. Geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van alarmmeldingen of inhoud van derde partijen

U begrijpt dat de informatie die aan u wordt verstrekt als onderdeel van een alarmmelding afkomstig is uit gegevensbanken van derde partijen. Vandaar dat het CCB geen garantie biedt en niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de nauwkeurigheid van dergelijke alarmmeldingen of uw gebruik van de informatie in dergelijke alarmmeldingen.

Meer in het algemeen kan de Safeonweb app inhoud van derde partijen en links naar andere websites bevatten die volledig onafhankelijk zijn van het CCB. Inhoud van derde partijen en links zijn alleen opgenomen ten behoeve van de gebruikers en houden geen goedkeuring, ondersteuning of garantie in vanwege het CCB. Bijgevolg is het CCB niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie van derde partijen, noch voor de producten of diensten die aangeboden of verkocht worden via een gelinkte website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van informatie van derde partijen.

​​​​​​​10. Algemene bepalingen

10.1. Volledige overeenkomst

Behalve zoals hierin bepaald, vormen deze algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en het CCB met betrekking tot de Safeonweb app.

​​​​​​​10.2. Wijzigingen

Het CCB kan te allen tijde deze overeenkomst wijzigen na een voorafgaande kennisgeving van een (1) maand. U wordt ingelicht over een wijziging via de app of via een ander voor u toegankelijk kanaal.

Het CCB behoudt zich het recht voor om inhoud, materiaal of informatie op of in verband met de Safeonweb app te wijzigen of aan te passen of om de diensten verbonden aan de Safeonweb app op een bepaald moment te onderbreken, diensten toe te voegen, aan te passen of te annuleren na u binnen een redelijke termijn in kennis te hebben gesteld.

​​​​​​​10.3. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet. Onverminderd toepasselijke en andersluidende bepalingen van de consumentenwetgeving, zullen uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn voor elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze algemene gebruiksvoorwaarden of de Safeonweb app.​​​​​​​

volledige breedte
volledige breedte